prof. Ing.

Jiří Hirš

CSc.

VUT – prorektor pro zahraničí

+420 54114 5160, +420 54114 7920, +420 54114 8077
prorektor-zahranici@vutbr.cz

Odeslat VUT zprávu

prof. Ing. Jiří Hirš, CSc.

Životopis

Vzdělání a akademická kvalifikace

 • 2018                  jmenován profesorem (prof.) pro obor Pozemní stavby
 • 2005                  docent (doc.), obor Teorie a konstrukce staveb, Fakulta stavební VUT v Brně, habilitační práce: Demand and consumption of energy in buildings
 • 2001                  kandidát věd (CSc.), obor Teorie a konstrukce pozemních staveb, Fakulta stavební VUT v Brně, disertační práce: Energetic assessment of buildings
 • 1976 - 1981       inženýr (Ing.), obor Pozemní stavby, specializace Technická zařízení budov, Fakuta stavební VUT v Brně

Pedagogická činnost

 • Vybrané stati z techniky prostředí
 • Teorie technických zařízení budov
 • Vzduchotechnika
 • Vytápění
 • Energetické hodnocení budov
 • Experimentální metody

Vědeckovýzkumná činnost

 • Tvářecí zařízení - spoluautor eropského patentu č. EP  2719477 B1 a českého patentu č. 305938. Tvářecí zařízení k provádění řízené deformace trubek, zvláště trubek tepelných výměníků. Datum zápisu: 30.03.2016  Úřad průmyslového vlastnictví (patentový úřad České republiky), 23.9.2020 Evropský patentový úřad (Mnichov)
 • Modelování a simulace energetického chování budov a energetických systémů v budovách. Energetické hodnocení.
 • Informační modelování chytrých regionů se zaměřením na energii. 

Akademické stáže v zahraničí

LLP - ERASMUS:

 • Danish Technical University - Lyngby, Dánsko (2001, 2008)
 • Silesian University of Technology - Gliwice, Polsko (2007)
 • CENERGIA - Energy Consultants - Copenhagen, Dánsko (2009, 2013) 
 • SBi - Danish Building Research Institute of Aalborg University - Horsholm, Dánsko (2010)
 • TU Graz, Rakousko, (2013)
 • NIRAS Group ENSI - Energy Saving International AS - Oslo, Norsko (2016)

Studijní a expertní pobyty a workshopy:

 • Power plant 4x64 MW TPP, expert for cooling, Iranshahr - Irán (1995)
 • ENSI – Energy Saving International AS - Oslo, Norsko (1994, 1996, 2002, 2003)
 • Oslo Energy Efficiency and Clear Production Summit 2005, Norway Energy Efficiency Group, Oslo (2005)
 • IEA ECBCS Annex 50 - Prefabricated Systems for Low Energy Renovation of Residential Buildings, workshops: Grenoble - Francie (4/2009), Haarlem - Belgie (10/2009)

 • IEA ECBCS Annex 56 - Cost-Effective Energy & CO2 Emissions Optimization in Building Renovation, workshops:Venice - Itálie 4/2012, Oslo - Norsko 9/2012, Copenhagen - Dánsko 4/2013, Graz - Rakousko 9/2013  

 • Podunajská spolupráce - Energy Efficiency and Indoor Environment of Nearly Zero Energy Buildings - University of Applied Sciences Burgeland, Campus Pinkafeld (2017)

   

Univerzitní aktivity

 • Vedoucí ústavu TZB, FAST VUT v Brně (od 2000 - dosud)
 • Prorektor pro zahraničí VUT v Brně (2018-2022)
 • Proděkan pro strategický rozvoj, FAST VUT  Brně vnitřní vztahy (2006-2010)
 • Proděkan pro vnější vztahy a marketing, FAST VUT v Brně (2010-2014)
 • Člen Vědecké rady Fakulty stavební VUT v Brně (2006-2010, 2010-2014, 2014-2018, 2018-2022)
 • Člen Vědecké rady VUT v Brně (2018-2022)
 • Člen Akademického senatu FAST VUT v Brně (2014 - 2017, 2017 - 2018)
 • Člen oborové rady doktorského studijního programu 3608V001 Pozemní stavby na FAST (2006 - 2014, 2018-2022)
 • Předseda oborové rady doktorského studijního programu 3608V001 Pozemní stavby na FAST (2014-2018)
 • Člen stálé komise pro obhajoby disertačních prací na FAST (2006 - 2014)
 • Předseda stálé komise pro obhajoby disertačních prací studijního programu 3608V001 Pozemní stavby na FAST (2014-2018) 
 • Člen managementu, realizačního a přípravného týmu pro Regionální VaV centrum FAST - AdMaS č. CZ.1.05/2.1.00/03.0097 (2011 - 2014)
 • Senior researcher, skupina EGAR (VP2) Centrum AdMaS - Pokročilé materiály, konstrukce a technologie (2011-2019) 

Mimouniverzitní aktivity

 • Člen oborové rady pro doktorské studium na FS ČVUT v Praze - obor: Technika prostředí (od 2008)
 • Člen IBPSA - CZ (The International Building Performance Simulation Association - Czech Republic)
 • Člen redakční rady vědeckého časopisu TOPENÁŘSTVÍ INSTALACE - ISSN 1211-0906 zařazeného do Seznamu recenzovaných neimpaktovaných periodik vydávaných v České republice (od 2008)
 • Člen Rady Společnosti pro techniku prostředí a předseda Územního centra Brno STP (od 1991) 
 • Member of REHVA Education Committee
 • Autorizovaný inženýr ČKAIT - Obor a specializece: Technika prostředí staveb - technická zařízení (od 1999)
 • Člen zkušební komise ČKAIT - Energetické auditorství (od 2004)
 • Energetický specialista - držitel osvědčení č.0657 vydaného Ministerstvem průmyslu a obchodu podle zákona č. 406/2000 Sb. (od 2009)
 • Člen hodnotící komise pro Zlaté medaile mezinárodního veletrhu IBF - Stavební veletrhy Brno -  (2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018))
 • Předseda hodnotící komise mezinárodní soutěže Building Efficiency Awards - BEFFA 2013, 2014
 • Člen komise pro hodnocení projektu EFEKT při MPO (2015, 2016)
 • Člen komise SEI ČR pro zkoušení energetických specialistů dle zákona 406/2000. (od 2015)
 • Pověřený zástupce MPO ČR pro průběžné vzdělávání energetických specialistů na VUT v Brně dle Vyhlášky č. 118/2013 Sb. (2014-2016, 2017-2019)
 • Ambasador městského ekosystému Brno za oblast Vědecké Brno - Brno Science Partners (BSP), (04/2017 - 04/2018, 04/2018 - 04/2019)) http://brno2050.cz/

Ocenění vědeckou komunitou

 • 2006 - Cena Dr. Jaromíra Cihelky za nejhodnotnější literární dílo zaměřené na TZB v roce 2006: Stavební tepelná technika a energetika budov - člen autorského kolektivu
 • 2011 - Plaketa prof. Chrobáka. Ocenění děkanem SvF STU v Bratislavě za dlouholetou spolupráci a podíl na rozvoji technických zařízení budov a techniky prostředí budov.
 • 2012 - Pamětní medaile děkana Stavební fakulty, TU v Košicích u příležitosti 35. výročí jejího založení.
 • 2016 - REHVA Professional Award - in recognition of his outstanding academic achievements and for his contribution to improve energy efficiency and the indoor environment of buildings (REHVA General Assembly, Aalborg, Denmark) Ocenění jako uznání za vynikající akademické úspěchy a za přínos ke zlepšení energetické účinnosti a vnitřního prostředí budov.
 • 2017 - Výroční topenářská cena 2017 v oboru vytápění - ocenění Cechem topenářů a instalatérů České republiky, autorizovaného společenstva za výzkumné aktivity v rámci Centra AdMaS na FAST VUT v Brně zaměřené na spolupráci s průmyslem, projektovými organizacemi a zájmovými sdruženimi v oblasti informačních modelů sídel pro jejich udržitelné řízení. 
 • 2017 - stříbrná medaile SIGNUM EXCELLENTIAE děkana Fakulty stavební VUT v Brně
 • 2018 - Stříbrná plaketa STP - Společnosti pro techniku prostředí za významný přínos oboru technika prostředí a technická zařízení budov u příležitosti 25. výročí vzniku samostatné České republiky
 • 2018 - Plaketa za rozvoj spolupráce mezi členy ČSVTS a ZSVTS. Laureát 15. ročníku ocenování, nominovaný za ČR.
 • 2018 - Zlatá plaketa SSTP - Slovenskej spoločnosti pre techniku prostredia za prínos v oblasti techniky prostredia budov u príležitosti oslav 100 rokov vzniku ČSR.

 

 

Projekty

 • 5.RP EU - CORDIS, projekt INTERACT - EVK4-CT-2001-20005 Integrated urban governance for the city of tommorow (thematic network) (2001-2004)
 • Výzkumný záměr MSM 261100006 (1999-2003)
 • Projekt MPO PZ-S2/10 Regenerace panelových domů (1997 - 2001)
 • Transfer of Energy Efficiency know-how to the Czech Republic, International project with ENSI AS Norway (1994-1997)
 • Projekt č. 3010703 for Slovakia and the Czech Republic: “Energy Auditing of Buildings – Updating of Methodologies and Tools” - The Norwegian Ministry of Foreign Affairs and ENSI AS Norway (2002-2004)
 • Projekt FRVŠ 3070/2006/A/a - Rozvoj laboratoře interního mikroklimatu budov (2006)
 • IEA ECBCS Annex 50 - Prefabrikace systémů pro nízkoenergetickou renovaci obytných budov - Národní program výzkumu MPO (2A-1TP1/119), mezinárodní výzkum (2007-2010)
 • IEA ECBCS Annex 56 - Energy & Greenhouse Gas Optimised Building Renovation - mezinárodní výzkum (2010-2014)
 • IEA ECBCS Annex 58 - Reliable Building Energy Performance Characterisation Based on Full Scale Dynamic Measurements - mezinárodní výzkum (2011-2014)
 • TE02000077 - Centrum kompetence TAČR: Inteligentní Regiony - Informační modelování budov a sídel, technologie a infrastruktura pro udržitelný rozvoj (2014-2019) - řešitel za VUT v Brně
 • DS-2016-0030 - Podunajská spolupráce - Energy Efficiency and Indoor Environment of Nearly Zero Energy Buildings - University of Applied Sciences Burgeland (Rakousko), Slovenská technická univerzita v Bratislavě (Slovensko) (2017-2018)
 • MOST - Moderní a otevřené studium techniky projekt OP VVV PO2 ESF, CZ.02.2.69/0.0/16_015/0002430, spoluřešitel (2018-2022) 
 • TN01000024/12  - TAČR Národní centrum kompetence – Kybernetika a umělá inteligence, dílčí projekt Smart buildings and constructions in smart regions and cities, (2019-2021), řešitel  za VUT v Brně

Aktivní působení v tuzemských a v zahraničních společnostech a organizacích

 • Člen Rady Společnosti pro techniku prostředí a předseda Územního centra Brno STP (od 1991) 
 • Člen IBPSA - CZ (The International Building Performance Simulation Association - Czech Republic) je členem mezinárodní neziskové společnosti IBPSA, která sdružuje všechny se zájmem o používání a využití metod počítačové simulace energetického chování budov a zařízení techniky prostředí. (od 2006)
 • Člen ASHRAE (American Society of Heating, Refrigerating and Air-Conditioning Engineers) MBR# 8376283 (od 2019)