doc. RNDr.

Jindřich Klapka

CSc.

FSI, ÚAI OAI – docent

+420 54114 3331
klapka@fme.vutbr.cz

Odeslat VUT zprávu

doc. RNDr. Jindřich Klapka, CSc.

Životopis

Vzdělání a akademická kvalifikace

 • 1959, Promovaný fysik, Fakulta přírodovědecká Masarykovy university v Brně, obor Vysoká frekvence a vakuová technika.
 • 1961, Absolvoval postgraduální kurs Použití počítačů v automatisaci, Fakulta elektrotechnická ČVUT v Praze.
 • 1967, RNDr., Fakulta přírodovědecká Masarykovy university v Brně, obor Teoretická fysika.
 • 1968, CSc., Kandidát fysikálně-matematických věd, Fakulta matematickofysikální, Karlova universita v Praze, obor Teoretická fysika.
 • 1960–1962 Absolvoval studijní pobyt ve Výzkumném ústavu matematických strojů v Praze.
 • 1987, Docent, Fakulta stavební, VUT v Brně, obor matematika
 • 2013, Čestný doktorát Hon.D.L. (Honorary Doctorate of Letters), IBC Cambridge, UK, udělen za významné vědecké výsledky v matematických metodách pro operační výzkum a teoretickou fysiku, včetně teorie šíření nanosekundových pulsů.

Přehled zaměstnání

 • 1959–1966, samostatný výzkumný pracovník, Zbrojovka Brno, Výzkum a vývoj matematických strojů. 1959–1963 vedoucí skupiny pro výzkum aplikací číslicového počítače, 1964–1966 vedoucí skupiny výzkumu numerických metod pro samočinné počítače.
 • 1966–1968, vědecký pracovník, Ústav teorie a metod řízení strojírenské výroby, Fakulta strojní, VUT v Brně
 • 1968–1991, samostatný vědecký pracovník, Ústav teorie a metod řízení strojírenské výroby, VUT v Brně
 • 1968–1989, vedoucí tvůrčí skupiny Matematické metody v řízení, tamtéž
 • 1989–1991, vedoucí úseku výzkumu, tamtéž
 • 1991–dosud, docent, Ústav automatisace a informatiky FSI VUT v Brně. Od 1996 do 2007 koordinátor doktorského studia tamtéž.
 • 1996–2005, koordinátor doktorského studia oboru Technická kybernetika na Fakultě strojního inženýrství VUT v Brně.

Pedagogická činnost

 • Pedagogickou činnost vykonává od roku 1967. Z toho v letech 1967–1991 přednášel v postgraduálních kursech Matematické metody v ekonomice a v dalších postgraduálních kursech Ústavu teorie a metod řízení předměty Matematické metody v řízení a Dynamické programování. V letech 1975–1987 přednášel v denním studiu na fakultách strojní a stavební VUT v Brně, předměty Základy matematiky, Numerická matematika a programování počítačů, na fakultě elektrotechnické VUT v Brně předmět Metody operačního výzkumu, na přírodovědecké fakultě Masarykovy university v Brně předmět Dynamické programování. V roce 1975 přednášel na Universita di Pisa, dipartimento di ricerca operativa e scienze statistiche v seminárních lekcích o výsledcích své vědecké práce v oblasti řízení výrobních procesů. V letech 1982–1991 předseda pedagogicko-metodické rady Ústavu teorie a metod řízení průmyslu FSI VUT.
 • Na ústavu automatisace a informatiky je v současné době garantem a vyučujícím předmětů magisterského studia Optimalisační metody, Optimalisace procesů a projektů, OptimalisaceII, bakalářského studia Operační a systémová analysa, a doktorského studia Optimalisace a matematické aspekty řízení procesů. V roce 1988 přednášel v mezinárodním postgraduálním kursu Scientific Management, Szklarska Poręba v Polsku. Je školitelem doktorandů v oborech Teoretická kybernetika, Technická kybernetika, Procesní a konstrukční inženýrství, a Matematické inženýrství. Čtyři jeho doktorandi již úspěšně obhájili titul PhD. resp. CSc. V roce 1975 působil jako hostující profesor na universitě v Pise, katedra operačního výzkumu a statistických věd.
 • Skripta: Dynamické programování (1970, SNTL Praha), Operační výzkum (1972, SNTL Praha, spolu s V. Kudláčkem), Matematické metody v řízení (1988, VUT Brno), Metody operačního výzkumu (1. vydání 1998, 2. rozšířené vydání 2001, spolu s J. Dvořákem a P. Popelou, VUTIUM Brno).

Vědeckovýzkumná činnost

 • Od roku 1961 dodnes pravidelně publikuje. Je autorem více než 130 vědeckých publikací v našich i zahraničních časopisech a sbornících z našich i zahraničních konferencí, a jedné monografie. Je též autorem více než 30ti úspěšně obhájených výzkumných zpráv. Jeho práce jsou citovány v našich i zahraničních časopisech.
 • 1960-1962 podílel se na vzniku koncepce programového zabezpečení prvních československých počítačů ve spolupráci s Výzkumným ústavem matematických strojů v Praze
 • 1986–1990, odpovědný řešitel státního výzkumného úkolu 908 333 306 „Řízení vědeckotechnického rozvoje v podnikové hospodářské sféře průmyslu“.
 • 1992–1997, odpovědný řešitel grantových projektů Matematické metody a systémy na podporu rozhodování v operačním výzkumu a projektovém řízení (E-1, FR 360810). Pomocí těchto grantových projektů založil J. Klapka na Ústavu automatisace a informatiky výzkum tvorby matematických metod pro projektové řízení a pro řízení výroby.
 • 1998–2005 spolupracoval na záměru CEZ:J22/98: 261100009 Netradiční metody studia komplexních a neurčitých systémů.
 • 2005-2006, spolupracoval na Grantovém projektu GAČR, reg. č. 103/05/0292 Optimalisace navrhování progresivních betonových konstrukcí.
 • 2006-2009, spolupracuje na Grantovém projektu GAČR č. 101/06/0920 Vývoj a využití řídících algoritmů vyšší úrovně pro řízení teplárenských soustav.
 • Pracuje jako recenzent pro Elsevier Science Publishing, World Scientific Publishing, IEEE Transactions on Systems, Man and Cybernetics, Springer Verlag a další zahraniční i tuzemská vydavatelství.
 • 2006-2010, spolupracuje na projektu Národního programu výzkumu II Inteligentní systém pro řízení energetického systému městské aglomerace 2C 06007.
 • 2011-2014, spolupracuje na projektech MSM 0021630529, BUT IGA No. FSI-S-11-31, CEBIA-Tech No. CZ.1.05/2.1.00/03.0089, Nat. Res. Prog. II No. 2C 06007.

 

 

Akademické stáže v zahraničí

 • 1975, Università di Pisa, dipartimento di ricerca operativa e scienze statistiche, hostující profesor
 • 1987, Universita M. Koperníka, Toruń, studijní pobyt
 • 1988, Poznaňský polytechnický institut, studijní pobyt
 • 1989, Poznaňský polytechnický institut, hostující pedagog

Univerzitní aktivity

 • 1989–1991 Vedoucí úseku výzkumu, Ústav teorie a metod řízení průmyslu, SVVÚ, VUT v Brně
 • 1989–1991 Úsekový důvěrník odborové organisace
 • 1996–2005 Koordinátor doktorského studia v oboru Technická kybernetika na Fakultě strojního inženýrství VUT v Brně a člen oborové rady Technická kybernetika, tamtéž.
 • 1999–dosud, člen oborové rady Automatisace a informatika, Ústav automatisace a informatiky FSI VUT v Brně

Mimouniverzitní aktivity

 • 2000, vedoucí sekce Vícekriteriální rozhodovací analysa na 17. Evropské konferenci o operačním výzkumu v Budapešti.
 • 2001, organisátor a vedoucí sekce Projektové řízení a síťová analysa na 18. Evropské konferenci o operačním výzkumu v Rotterdamu.
 • 1994–dosud, zakládající člen Moravskoslezské akademie pro vzdělání, vědu a umění. Vedoucí sekce pro vědy přírodní, technické a ekonomické.
 • 1995–2005 místopředseda Moravskoslezské akademie pro vzdělání, vědu a umění
 • 2005–dosud, předseda Moravskoslezské akademie pro vzdělání, vědu a umění.
 • 1995–2009, člen komise pro státní závěrečné zkoušky, TU-VŠB Ostrava, fakulta elektrotechnická
 • 2000–dosud, člen oborové rady Systémové inženýrství ve stavebnictví a investiční výstavbě, České vysoké učení technické v Praze, fakulta stavební.
 • 2004–dosud, člen výzkumné rady poradců, Americký biografický ústav, Raleigh, North Carolina, USA.
 • 2005–dosud, výzkumný společník (Research Fellow) Amerického biografického ústavu.
 • 2006-2009, člen komise pro státní závěrečné zkoušky, Universita Tomáše Bati, Zlín.
 • Není a nikdy nebyl členem žádné politické strany

Projekty

 • 1962–1966, Spolupracoval na výzkumném úkolu F15-9-6/3 Programovací prostředky počítačů, koordinovaném Výzkumným ústavem matematických strojů v Praze.
 • 1986–1990, odpovědný řešitel a koordinátor státního výzkumného úkolu 908 333 306 Řízení vědeckotechnického rozvoje v podnikové hospodářské sféře průmyslu.
 • 1992–1994, odpovědný řešitel projektu E-1 grantu Fondu vědy a umění VUT Brno, s názvem Matematické metody a počítačová podpora rozhodování o inovacích ve strojírenských a elektrotechnických firmách.
 • 1995–1997, odpovědný řešitel projektu FR 360 810 Fondu rozvoje vysokých škol Příspěvek k rozvoji matematických metod projektového řízení.
 • 1998–2005, spolupracoval na výzkumném záměru CEZ:J22/98:261100009 Netradiční metody optimalisace komplexních a neurčitých systémů.
 • 2005–2006, spolupracuje na grantovém projektu GAČR, reg. č. 103/05/0292 Optimalisace navrhování progresivních betonových konstrukcí.
 • 2006-2007, spolupracuje na grantovém projektu GAČR č. 101/06/0920 Vývoj a využití řídících algoritmů vyšší úrovně pro řízení teplárenských soustav.
 • 2006-2010, spolupracuje na projektu Národního programu výzkumu II Inteligentní systém pro řízení energetického systému městské aglomerace 2C 06007 
 • 2011-2014, spolupracuje na projektech MSM 0021630529, BUT IGA No. FSI-S-11-31, CEBIA-Tech No. CZ.1.05/2.1.00/03.0089, Nat. Res. Prog. II no. 2C 06007.

 

Citace publikací podle ISI Web of Knowledge (bez autocitací)

43

Citace ostatní (bez autocitací)

7