Ing.

Helena Polsterová

CSc.

FEKT, UETE – odborný asistent

+420 54114 6115
polstera@vut.cz

Odeslat VUT zprávu

Ing. Helena Polsterová, CSc.

Publikace

 • 2021

  POLSTEROVÁ, H. Dielectric properties of nanocomposit based on epoxy resin. Advanced Batteries, accumulaters and Fuel Cells. Brno: 2021. s. 231-236. ISBN: ISBN 978-80-214-5975.
  Detail

  POLSTEROVÁ, H. Dielectric Properties of Nanocomposites Based on Epoxy Resin. In ECS Transaction. ECS Transaction. 1. USA: ECS – The Electrochemical Society, 2021. s. 461-466. ISSN: 1938-6737.
  Detail

 • 2015

  HUDEC, J.; NEDĚLA, V.; POLSTEROVÁ, H. Zkoumání vlivu různého procentního plnění nanočásticemi na elektrické vlastnosti epoxidové pryskyřice. Jemná mechanika a optika, 2015, roč. 2015, č. 9, s. 268-271. ISSN: 0447- 6441.
  Detail | WWW

  POLSTEROVÁ, H. Spolehlivost a kvalita. 2015. s. 1-100.
  Detail

 • 2014

  HUDEC, J.; NEDĚLA, V.; POLSTEROVÁ, H. The different percentage performance of nanoparticles and their effect on the properties of epoxy resin. In Workshop of Interesting Topics of SEM and ESEM. 1. Brno: Tribun EU s. r. o., 2014. s. 47-48. ISBN: 978-80-87441-12- 1.
  Detail

  HUDEC, J.; NEDĚLA, V.; POLSTEROVÁ, H. The study of the different percentage performance of nanoparticles on the properties of epoxy resin. Abstract book. 18th International Microscopy Congress, 2014. ISBN: 978-80-260-6720- 7.
  Detail

 • 2013

  POLSTEROVÁ, H. Temperature Dependence of the Electrical Properties of Nanocomposites. In 14th ABAF Brno 2013. Brno: 2013. s. 120-123. ISBN: 978-80-214-4610- 6.
  Detail

  HUDEC, J.; POLSTEROVÁ, H.; NEDĚLA, V. Zkoumání vlivu různého procentního plnění nanočásticemi na vlastnosti epoxidové pryskyřice. In Elektrotechnika a informatika 2013. Nečtiny: ZČU Plzeň, 2013. s. 45-48. ISBN: 978-80-261-0233- 5.
  Detail

 • 2011

  POLSTEROVÁ, H. Teplotní změny elektrických vlastností nanokompozitu na bázi epoxidové pryskyřice. ElectroScope - http://www.electroscope.zcu. cz, 2011, roč. 4, č. 4, s. 1-4. ISSN: 1802- 4564.
  Detail

 • 2007

  ROZSÍVALOVÁ, Z.; POLSTEROVÁ, H.; JANDOVÁ, K. Obor "Elektrotechnická výroba a management" v navazujícím magisterském studijním programu. In Zborník medzinárodnej konferencie Elektrotechnológia ´ 07. Košice: ETC Grafo, 2007. s. 87-88. ISBN: 978-80-8073-834- 1.
  Detail

  POLSTEROVÁ, H.; HAVLÍČEK, S. Vliv slídového plniva na dielektrické vlastnosti elektroizolačních materiálů. In Diagnostika 07. Nečtiny: ZČU Plzeň, 2007. s. 295-298. ISBN: 978-80-7043-557- 1.
  Detail

  POLSTEROVÁ, H.; HAVLÍČEK, S. Odborný posudek - Konečné vyjádření: ČSN EN 60426. Elektroizolační materiály - Stanovení elektrolytické koroze způsobené elektroizolačními materiály- Metody zkoušek. In 2007.
  Detail

  POLSTEROVÁ, H. Základy spolehlivosti elektrotechnických výrob. ETE0709. Brno: 2007. s. 1-125.
  Detail

  POLSTEROVÁ, H., HAVLÍČEK, S. Dielektrické vlastnosti licích pryskyřic plněných slídou. Časopis EE, 2007, roč. 13, č. 10, s. 62-63. ISSN: 298- 304.
  Detail

  ROZSÍVALOVÁ, Z.; POLSTEROVÁ, H.; JANDOVÁ, K. Zařazení oboru "Elektrotechnická výroba a mangement" v navazujícím magisterském studijním programu. In Pedagogická konference FEKT VUT v Brně. Brno: 2007.
  Detail

 • 2006

  POLSTEROVÁ, H., HAVLÍČEK, S. Odborný posudek- Konečné vyjádření:ČSN EN 60216-2 Elektroizolační materiály – Vlastnosti tepelné odolnosti Část 6: Určení vlastností tepelné odolnosti – Volby kritérií zkoušek. 2006. s. 1 ( s.)
  Detail

  POLSTEROVÁ, H., FRK, M. Dielektrické vlastnosti elektroizolačních laků v průběhu stárnutí. In Dielectric and Insulating Systems in Electrical Engineering. Častá- Píla: STU Bratislava, 2006. s. 156 ( s.)ISBN: 80-227-2470- X.
  Detail

  POLSTEROVÁ, H., FRK, M. Diagnostika materiálů a systémů v laboratořích ústavu elektrotechnologie. In Elektrotechnologie ' 06. Nečtiny: ZČU Plzeň, 2006. s. 147 ( s.)ISBN: 80-7043-476- 7.
  Detail

  POLSTEROVÁ, H., HAVLÍČEK, S. Odborný posudek- Konečné vyjádření:ČSN EN 60216-4-1 Elektroizolační materiály – Vlastnosti tepelné odolnosti Část 4-1:Pece na stárnutí- Jednokomorové pece. Praha: CNI, 2006. s. 1 ( s.)
  Detail

  POLSTEROVÁ, H., HAVLÍČEK, S. Odborný posudek - Konečné vyjádření:ČSN EN 60684-2 Změna A2. Ohebné izolační trubičky- Část 2: Zkušební metody. 2006. s. 1 ( s.)
  Detail

  POLSTEROVÁ, H. Odborný posudek - Konečné vyjádření: ČSN EN 60684-3-214. Ohebné izolační trubičky- Část 3: Specifikace jednotlivých typů trubiček- List 214: Polyolefinové teplem smrštitelné trubičky bez zpomaleného hoření. 2006. s. 1 ( s.)
  Detail

  JIRÁK, T.; SEDLAŘÍKOVÁ, M.; VONDRÁK, J.; MAKOVIČKA, J.; POLSTEROVÁ, H. Materials based in LiCoO2 doped by alkali metals for positive electrodes of secondary lithium batteries. In Advanced Batteries and Accumulators - 7th ABA. Brno University of Technology, Faculty of Electrical Engineering and Communication, Department of Electrotechnology, 2006. s. 45-46. ISBN: 80-214-3181- 4.
  Detail

  HAVLÍČEK, S. Stabilizace podmínek měření při sledování dielektrických veličin elektroizolantů v teplotní závislosti. Odborný časopis pre elektrotechniku a energetiku, 2006, roč. 12, č. mimořádné, s. 78 ( s.)ISSN: 1335- 2547.
  Detail

  HAVLÍČEK, S., POLSTEROVÁ, H. Odborný posudek - Konečné vyjádření: ČSN EN 62329-1.Teplem smrštitelné tvarované díly - Část 1: Definice a všeobecné požadavky. 2006. s. 1 ( s.)
  Detail

  HAVLÍČEK, S., POLSTEROVÁ, H. Odborný posudek - Konečné vyjádření: ČSN EN 60216-3 ed.2. Elektroizolační materiály - Vlastnosti tepelné odolnosti. Část 3: Předpisy pro výpočet charakteristik dlouhodobé odolnosti. 2006. s. 1 ( s.)
  Detail

  HAVLÍČEK, S., POLSTEROVÁ, H. Odborný posudek - Konečné vyjádření: ČSN EN 60684-3-233. Ohebné izolační trubičky-Část 3: Specifikace jednotlivých typů trubiček-List233: Teplem smrštitelné fluoroelastomerové trubičky se zpomaleným hořením. 2006. s. 1 ( s.)
  Detail

  KOKTAVÝ, P.; ŠIKULA, J.; KOKTAVÝ, B.; GRMELA, L.; LIEDERMANN, K.; POLSTEROVÁ, H. Ireverzibilní procesy v elektroizolačních materiálech pro vysoké teploty, GAČR 102/03/0621, závěrečná zpráva. Brno: Grantová agentura ČR, 2006. s. 1-84.
  Detail

 • 2005

  HAVLÍČEK, S., POLSTEROVÁ, H. Odborný posudek- Konečné vyjádření:ČSN EN 60085 Elektrická izolace- Tepelná klasifikace. 2005. s. 1 ( s.)
  Detail

  POLSTEROVÁ, H., HAVLÍČEK, S. Vliv vlhkosti na dielektrické vlastnosti elektroizolačních materiálů. Odborný časopis pre elektrotechniku a energetiku, 2005, roč. 11, č. 10, s. 138 ( s.)ISSN: 1335- 2547.
  Detail

  POLSTEROVÁ, H., HAVLÍČEK, S. Odborný posudek- Konečné vyjádření:ČSN EN 61858 Elekrické izolační systémy – Tepelné hodnocení modifikací zavedených EIS vinutí z vodičů kruhového průřezu. 2005. s. 1 ( s.)
  Detail

  POLSTEROVÁ, H., HAVLÍČEK, S. Odborný posudek- Konečné vyjádření:ČSN CLC/TS 60034-18-34 Točivé elektrické stroje Část 18-34: Funkční hodnocení izolačních systémů – Zkušební postupy pro vinutí s tvarovanými cívkami – Hodnocení termomechanické odolnosti izolačních systémů. Praha: 2005. s. 1 ( s.)
  Detail

  POLSTEROVÁ, H. Vliv vlhkosti na dielektrické vlastnosti izolačních materiálů. In Diagnostika 05. Nečtiny: ZČU Plzeň, 2005. s. 385 ( s.)ISBN: 80-7043-368- X.
  Detail

  POLSTEROVÁ, H. Odborný posudek- Konečné vyjádření:ČSN EN 60505: Hodnocení a třídění elektroizolačních systémů. 2005. s. 1 ( s.)
  Detail

  HAVLÍČEK, S., POLSTEROVÁ, H. Odborný posudek- Konečné vyjádření:ČSN EN 61857-21 Elektrické izolační systémy - Postupy pro tepelné hodnocení- část 21 : Zvláštní požadavky na modely pro všeobecné účely. 2005. s. 1 ( s.)
  Detail

 • 2004

  POLSTEROVÁ, H. Dielektrické vlastnosti materiálu Thermikanit. In DISEE 2004 Dielectric and Insulating systems in electrical Engineering. Častá- Píla: FEI STU Bratislava, 2004. s. 158 ( s.)ISBN: 80-227-2110- 7.
  Detail

  HAVLÍČEK, S., POLSTEROVÁ, H. Odborný posudek- Konečné vyjádření:ČSN EN 62068-1 Elektroizolační systémy-Elektrická namáhání vyvolaná opakovanými impulzy. Část 1: Všeobecná metoda hodnocení elektrické odolnosti. 2004. s. 1 ( s.)
  Detail

  HAVLÍČEK, S., POLSTEROVÁ, H. Odborný posudek- Konečné vyjádření:ČSN EN 60684-3-271 Ohebné izolační trubičky- Část 3: Specifikace jednotlivých typů trubiček- List 271: Teplem smrštitelné elastomerové trubičky, zpomalené hoření, odolné tekutinám. 2004. s. 1 ( s.)
  Detail

  JIRÁK, J., ROZSÍVALOVÁ, Z., LIEDERMANN, K., POLSTEROVÁ, H., BAČA, P. Zkušenosti ústavu elektrotechnologie se zaváděním bakalářského studijního programu v podmínkách FEKT VUT v Brně. In Zborník medzinárodného seminára "Rozvoj a význam elektrotechnológie po vstupe do EU". Bratislava – Nemecká: 2004. s. 32 ( s.)
  Detail

  JIRÁK, J., POLSTEROVÁ, H., ROZSÍVALOVÁ, Z. Zkušenosti ústavu elektrotechnologie se zaváděním bakalářského studijního programu v podmínkách FEKT VUT v Brně. In Sborník Pedagogické konference FEKT VUT v Brně. Brno: 2004. s. 1 ( s.)
  Detail

  POLSTEROVÁ, H., HAVLÍČEK, S. Odborný posudek- Konečné vyjádření:ČSN EN 61006 Elektroizolační materiály - Zkušební metody pro stanovení teploty skelného přechodu. 2004. s. 1 ( s.)
  Detail

  POLSTEROVÁ, H., HAVLÍČEK, S. Odborný posudek- Konečné vyjádření:ČSN EN 61340-4-1 Elektrostatika-Část4-1:Standardní zkušební metody pro specifické aplikace- Elektrická rezistance podlahových krytin a instalovaných podlah. 2004. s. 1 ( s.)
  Detail

  POLSTEROVÁ, H., HAVLÍČEK, S. Odborný posudek- Konečné vyjádření:ČSN EN 602 16-6 Elektroizolační materiály-Vlastnosti tepelné odolnosti. Část 6: Určení indexů tepelné odolnosti izolačního materiálu metodou pevně stanovených časů. 2004. s. 1 ( s.)
  Detail

  POLSTEROVÁ, H., HAVLÍČEK, S. Odborný posudek- Konečné vyjádření:ČSN EN 60684-3 Ohebné izolační trubičky- Část 3: Specifikace jednotlivých typů trubiček-List 165: Vytlačované polyolefinové trubičky, zpomalené hoření, nebezpečí požáru. 2004. s. 1 ( s.)
  Detail

  POLSTEROVÁ, H. Vlhkostní závislosti dielektrických vlastností materiálu Thermikanit. In Elektrotechnika a informatika. Odborný časopis pre elektrotechniku a energetiku. Bratislava, SR: FEI STU Bratislava, 2004. s. 77 ( s.)ISSN: 1335- 2547.
  Detail

  POLSTEROVÁ, H., ROZSÍVALOVÁ, Z. Řízení jakosti. Brno: 2004. s. 1 ( s.)
  Detail

 • 2003

  HAVLÍČEK, S., POLSTEROVÁ, H. Odborný posudek- Konečné vyjádření:ČSN EN 60216-5 Elektroizolační materiály - Vlastnosti tepelné odolnosti - Část 5: Určení relativního indexu tepelné odolnosti (RTE) izolačního materiálu. 2003. s. 1 ( s.)
  Detail

  POLSTEROVÁ, H., HAVLÍČEK, S. Odborný posudek- Konečné vyjádření: ČSN EN 60684-2 Ohebné izolační trubičky - část 2: Zkušební metody. Praha: 2003. s. 1 ( s.)
  Detail

  POLSTEROVÁ, H. Teplotní stárnutí slídových izolantů. In Zborník ku konferencii " Elektrotechnika a informatika 2003". Trenčín. Trenčín: STU, Bratislava, 2003. s. 34 ( s.)
  Detail

  POLSTEROVÁ, H., HAVLÍČEK, S. Odborný posudek- Konečné vyjádření:ČSN EN 61857-22 Elektrické izolační systémy -Postupy pro tepelné hodnocení Část 22: Zvláštní požadavky na model zapouzdřené cívky- Elektrický izolační systém vinutí z vodičů kruhového průřezu. 2003. s. 1 ( s.)
  Detail

  POLSTEROVÁ, H. Spolehlivost v elektrotechnice. Brno: FEKT VUT, 2003. s. 1 ( s.)
  Detail

  POLSTEROVÁ, H., HAVLÍČEK, S. Odborný posudek- Konečné vyjádření:ČSN EN 60544-5 Elektrotechnické izolační materiály - Stanovení účinků ionizujícího záření - Část 5: Postupy hodnocení stárnutí během provozu. 2003. s. 1 ( s.)
  Detail

  POLSTEROVÁ, H., HAVLÍČEK, S. Odborný posudek- Konečné vyjádření:ČSN EN 60684-1 Ohebné izolační trubičky –Část 1: Definice a všeobecné požadavky. Praha: 2003. s. 1 ( s.)
  Detail

  LIEDERMANN, K., POLSTEROVÁ, H., FRK, M. Relaxation and resistance in high- temperature insulation in frequency and temperature domain. In Diagnostika ' 03. Plzeň: Západočeská univerzita v Plzni, 2003. s. 230 ( s.)ISBN: 80-7082-952- 4.
  Detail

  HAVLÍČEK, S., POLSTEROVÁ, H. Odborný posudek- Konečné vyjádření:ČSN EN 61857-23 Elektrické izolační systémy- Postupy pro tepelné hodnocení. Část 23: Zvláštní požadavky na model s vysokými drážkami pro všeobecné účely- Elektrický izolační systém vinutí z vodičů kruhového průřezu. 2003. s. 1 ( s.)
  Detail

  HAVLÍČEK, S., POLSTEROVÁ, H. Odborný posudek- Konečné vyjádření:ČSN EN 61340-2-1 Elektrostatika. Část 2-1: Metody měření- Schopnost materiálů a výrobků odvádět elektrostatický náboj. 2003. s. 1 ( s.)
  Detail

  HAVLÍČEK, S., POLSTEROVÁ, H. Odborný posudek- Konečné vyjádření: ČSN EN 60112 Metody určování zkušebních indexů a porovnávacích indexů odolnosti tuhých izolačních materiálů proti plazivým proudům. 2003. s. 1 ( s.)
  Detail

  HAVLÍČEK, S., POLSTEROVÁ, H. Odborný posudek- Konečné vyjádření:ČSN EN 60454-3 Samolepicí pásky pro elektrotechnické účely - část 3: Specifikace jednotlivých materiálů. 2003. s. 1 ( s.)
  Detail

  POLSTEROVÁ, H., HAVLÍČEK, S. Odborný posudek- Konečné vyjádření:ČSN EN 60684-3-229 Ohebné izolační trubičky - část 3: Specifikace jednotlivých typů trubiček. 2003. s. 1 ( s.)
  Detail

 • 2002

  POLSTEROVÁ, H. Odborný posudek: ČSN EN 60216-3 Elektroizolační materiály- Vlastnosti tepelné odolnosti, Část 3:Předpisy pro výpočet charakteristik tepelné odolnosti - Konečné vyjádření. 2002.
  Detail

  POLSTEROVÁ, H., IRÁNEK, T. Teplotní stárnutí izolantů. In DISEE 02 - Dielectric and Insulating Systems in Electrical Engineering. Častá- Píla: 2002. s. 119 ( s.)ISBN: 80-227-1758- 4.
  Detail

  POLSTEROVÁ, H. Odborný posudek: ČSN EN 60216-3 Elektroizolační materiály- Vlastnosti tepelné odolnosti, část 3:Předpisy pro výpočet charakteristik dlouhodobé tepelné odolnosti - Konečné vyjádření. 2002.
  Detail

  POLSTEROVÁ, H., HAVLÍČEK, S. Odborný posudek: ČSN EN 60684-3-400 Specifikace jednotlivých typů trubiček - Trubičky ze skleněné tkaniny s povlakem ze silikonového elastomeru - Konečné vyjádření. 2002.
  Detail

  POLSTEROVÁ, H., HAVLÍČEK, S. Odborný posudek: ČSN EN 62114 Elektrické izolační systémy - Tepelná klasifikace - Konečné vyjádření. 2002.
  Detail

  POLSTEROVÁ, H., HAVLÍČEK, S. Odborný posudek: ČSN EN 60684-3-420 Ohebné elektroizolační trubičky - Trubičky z polyethylentereftalátové tkaniny s akrylovým povlakem - Konečné vyjádření. 2002.
  Detail

  POLSTEROVÁ, H., HAVLÍČEK, S. Odborný posudek: ČSN EN 60684-3-211: Smrštitelné polotuhé polyolefinové trubičky - Konečné vyjádření. 2002.
  Detail

  HAVLÍČEK, S., POLSTEROVÁ, H. Odborný posudek:ČSN EN 60674-2Specifikace plastových fólií pro elektrotechnické účely - Zkušební metody. Konečné vyjádření. 2002.
  Detail

  HAVLÍČEK, S., POLSTEROVÁ, H. Odborný posudek:ČSN EN 60216-1 Elektroizolační materiály - Vlastnost tepelné odolnosti. Proces stárnutí a vyhodnocení výsledků zkoušek. Konečné vyjádření. 2002.
  Detail

  HAVLÍČEK, S., POLSTEROVÁ, H. Odborný posudek:ČSN EN 60216-1 Elektrická pevnost izolačních materiálů - Zkušební metody. Dodatečné požadavky na impulzní zkoušky. Konečné vyjádření. 2002.
  Detail

  HAVLÍČEK, S., POLSTEROVÁ, H. Odborný posudek:ČSN EN 61340-4-3 Elektrostatika- Standardní zkušební metody pro specifické aplikace - Obuv. Konečné vyjádření. 2002.
  Detail

  POLSTEROVÁ, H. Sledování stárnutí izolantů pomocí ESEM. In DISEE - Dielectrical Insulating Systems and Electrical Engineering. Častá- Píla: 2002. s. 123 ( s.)ISBN: 80-227-1758- 4.
  Detail

  POLSTEROVÁ, H. Využití elektronové rastrovací mikroskopie v diagnostice izolací. In Conference Electrical and Power Engeneering. Časopis EE. Trenčín, SR: 2002. s. 48 ( s.)ISSN: 298- 304.
  Detail

 • 2001

  HAVLÍČEK, S., POLSTEROVÁ, H. Odborný posudek: ČSN IEC 1340-4-1 Elektrostatika- Standardní zkušební metody pro specifické aplikace. Elektrostatické chování podlahových krytin a instalovaných podlah. 2001.
  Detail

  HAVLÍČEK, S., POLSTEROVÁ, H. Odborný posudek: ČSN EN 61340-5-2: 2001 Ochrana elektronických součástek před elektrostatickými jevy. 2001.
  Detail

  HAVLÍČEK, S., POLSTEROVÁ, H. Odborný posudek: ČSN IEC 216-3-1 Pokyny pro stanovení dlouhodobé tepelné odolnosti elektroizolačních materiálů- Výpočet používající střední hodnoty normálně. 2001.
  Detail

  SEDLAŘÍKOVÁ, M., POLSTEROVÁ, H., VONDRÁK, J. The influence of Decomposition Producs of Sulphur Hexafluoride on Insulation Properties of Composite Materials. In Diagnostika 01. Plzeň: Západočeská universita, 2001. s. 287 ( s.)ISBN: 80-7082-742- 4.
  Detail

  POLSTEROVÁ, H., HAVLÍČEK, S. Odborný posudek:ČSN EN 60243-2 Elektrická pevnost izolačních materiálů- Dodatečné požadavky na zkoušky stejnosměrným napětím. 2001.
  Detail

  POLSTEROVÁ, H., HAVLÍČEK, S. Odborný posudek: ČSN EN 60454-3-1/A1 Samolepící pásky pro elektrotechnické účely- Konečné vyjádření. 2001.
  Detail

  POLSTEROVÁ, H., IRÁNEK, T. Teplotní a vlhkostní závislost izolačních materiálů. In Diagnostika 01. Plzeň: 2001. s. 226 ( s.)ISBN: 80-7082-742- 4.
  Detail

  HAVLÍČEK, S., POLSTEROVÁ, H. Odborný posudek: ČSN EN 60034-18-22 Točivé elektrické stroje- Funkční hodnocení izolačních systémů - Zkušební postupy pro vinutá vinutí-Konečné vyjádření (2001). 2001.
  Detail

  POLSTEROVÁ, H., IRÁNEK, T. Teplotní a vlhkostní závislost izolačních materiálů. In Diagnostika 01. Plzeň: Západočeská univerzita v Plzni, 2001. s. 226 ( s.)ISBN: 80-7082-742- 4.
  Detail

  POLSTEROVÁ, H. Monitoring of Relanex ageing by scanning electron microscope. In Diagnostika 01. Plzeň: Západočeská univerzita v Plzni, 2001. s. 279 ( s.)ISBN: 80-7082-742- 4.
  Detail

  HAVLÍČEK, S., POLSTEROVÁ, H. Odborný posudek: ČSN EN 60216-4-2 Elektroizolační materiály- Přesné pece pro použití do 300 C - Konečné vyjádření. 2001.
  Detail

 • 2000

  POLSTEROVÁ, H., POLSTER, P. Polster P., Polsterová H.: Využití informační entropie pro určení smíšeného lesa. J. of Forest Science, 2000, roč. 46, č. 6, s. 298 ( s.)ISSN: 1212- 4834.
  Detail

  HAVLÍČEK, S., POLSTEROVÁ, H. Odborný posudek - Konečné vyjádření k normě ČSN EN 61858 Elektrické izolační systémy – Tepelné hodnocení modifikací zavedených EIS vinutí z vodičů kruhového průřezu. 2000.
  Detail

  POLSTEROVÁ, H., HAVLÍČEK, S. Odborný posudek - Konečné vyjádření k normě ČSN EN 60216-4-3 Pokyn pro stanovení tepelné odolnosti elektroizolačních materiálů – Část 4-3: Pece pro stárnutí materiálu- Vícekomorové pece. 2000.
  Detail

  POLSTEROVÁ, H., HAVLÍČEK, S. Odborný posudek - Konečné vyjádření k normě ČSN EN 61340-2-3:2000 Elektrostatika – Část 2-3: Metody zkoušení pro stanovení rezistance a rezistivity tuhých rovinných materiálů používaných pro zabránění akumulace elektrostatického náboje. 2000.
  Detail

  POLSTEROVÁ, H. Influence of the Humidity on Dielectric Properties of Relanex. In Sborník 13. mezinárodní konference „Dielectric and Insulating Systems in Electrical Engineering“. Častá - Píla: STU Bratislava, 2000. s. 167 ( s.)ISBN: 80-227-1405- 4.
  Detail

  POLSTEROVÁ, H. Dielektrické vlastnosti izolantů při změně vlhkosti. In Časopis EE. 2000. s. 57 ( s.)ISSN: 298- 304.
  Detail

  VONDRÁK, J., SEDLAŘÍKOVÁ, M., POLSTEROVÁ, H., HAVLÍČEK, S. The influence of SF6 and its decomposition Products on Resistivity of Polymers. In DISEE. Častá Píla: 2000. s. 83 ( s.)ISBN: 80-214-1838- 9.
  Detail

 • 1999

  POLSTEROVÁ, H. Parameters of the Charge Current Model Function and Humidity Changes. In Sborník mezinárodní konference „ DIAGNOSTIKA 99 “. Plzeň: 1999. s. 65 ( s.)
  Detail

  POLSTEROVÁ, H. Identification of the conductivity current of insulation by humidity changes. In . Sborník 9.mezinárodní vědecké konference „ Technika vysokých napätí “. Košice: 1999. s. 108 ( s.)
  Detail

 • 1998

  POLSTEROVÁ, H. Monitoring of ageing of insulating system Vetronit. In Sborník mezinárodní konference „ DISEE 98“. 1998.
  Detail

  POLSTEROVÁ, H. Metody odhadu vodivostního proudu. Časopis EE, 1998, roč. 5, č. miméřádné, ISSN: 298- 304.
  Detail

  LIEDERMANN, K., POLSTEROVÁ, H. Identification of the conductivity current by short- term measurement. In DISEE' 98. Častá - Píla: 1998. s. 170 ( s.)ISBN: 80-227-1017- 2.
  Detail

 • 1995

  LIEDERMANN, K., POLSTEROVÁ, H. Výzkum dielektrického relaxačního spektra Relanexu v průběhu jeho degradace. In Diagnostika´ 95. Plzeň: ZČU Plzeň, 1995. s. 242 ( s.)
  Detail

  LIEDERMANN, K., POLSTEROVÁ, H. Dielectric relaxation in Relanex insulation during ageing. In Electrical Conduction and Breakdown in Solid Dielectrics. Leicester: IEEE Dielectrics and Electrical Insulation Society, 1995. s. 124 ( s.)
  Detail

 • 1993

  POLSTEROVÁ, H., LIEDERMANN, K. Vliv doby snímání absorpční charakteristiky na odhad vodivostního proudu dielektrika. Sborník mezinárodní konference Diagnostika 93. Plzeň: FEL ZČU Plzeň, 1993. s. 82 ( s.)
  Detail

  POLSTEROVÁ, H., LIEDERMANN, K. Vliv napětí na parametry matematické náhrady absorpčních charakteristik. In Sborník Power Enginneering and High Voltage Techniques. Košice: FEI Košice, 1993. s. 88 ( s.)
  Detail

*) Citace publikací se generují jednou za 24 hodin.