• Brno University of Technology - Centre of Sports Activities
  • Research centres

  • Pravděpodobně máte vypnutý JavaScript. Některé funkce portálu nebudou funkční.

Final theses


Final thesis detail

Title: Thermal Mass Flow-meter Heating Element Control Algorithms
Type: Bachelor's Thesis
Year: 2010/2011
Student: Ing. Adam Chromý, Ph.D.
Supervisor: prof. Ing. Pavel Václavek, Ph.D.
Reviewer: Ing. Libor Veselý, Ph.D.
Faculty: Faculty of Electrical Engineering and Communication
Department: UAMT
Study branch: Automation and Measurement (B-AMT)
Language: Czech
State: Defended (thesis was successfully defended)
Characteristics of thesis dilemmas:
Not applicable.
Objectives which should be achieve:
Not applicable.
Keywords:
measuring instrument, time-variant system, sap flow, stability, linearization, controller,
robust control, relay-based control
Abstract:
Subject of this thesis is measuring instrument EMS62 based on temperature control.
The aim of this thesis is building simulation models of controlled system and important
parts of EMS62. Next aims are error detection with draft of solution, stability analysis
and new controlling algorithms development. Results of this thesis are usable for future
inovation.
Literature:
[1] Čermák J, Kučera J. 1981. The compensation of natural temperature gradient in the measuring point during the sap flow rate determination in trees. Biologia Plantarum (Praha) 23, 469-471.

Další dle pokynů vedoucího práce a konzultanta.
Reason for concealment:
Not applicable.

File inserted by student Size Public version
Final Thesis [.pdf] 2.92 MB yes
Appendix [.txt] 2.82 MB yes

Classification by leader - prof. Ing. Pavel Václavek, Ph.D.:
Předložená bakalářská práce je zaměřena na problematiku řízení topného členu systému EMS62 určeného pro měření transpiračního proudu ve větvích. Jedná se o zajímavou spíše prakticky orientovanou úlohu, během které musel student řešit řadu technických problémů. Zadání bakalářské práce bylo splněno.

První část práce se zabývá zejména konstrukcí zařízení a sestavením jeho matematického modelu. Následně je analyzováno chování stávajícího řešení regulace pro dané zařízení, přičemž bylo nalezeno několik podstatných chyb v návrhu. Student vhodně navrhnul možnosti jejich odstranění a ověřil chování opravené verze.

Rovněž je provedeno srovnání chování PI a releové regulace pro daný systém a analýza stability systému v souvislosti s výraznou změnou parametrů regulované soustavy. Výsledky práce byly ověřeny simulačně i reálným měřením.

Práce je celkově dobře a přehledně vypracována s malým počtem chyb. Na základě dosažených výsledků není pochyb o technických dovednostech studenta a práci doporučuji k obhajobě.

final grade: A
final score: 96

Grade Points Max. points
A 50 50
A 20 20
A 18 20
B 8 10

Classification by opponent - Ing. Libor Veselý, Ph.D.:
Zadání bakalářské práce lze považovat za složitější jak po stránce teoretické, tak také implementační. Student se musel vypořádat s celou řadou problémů. Nejprve bylo potřeba sestavit model regulované soustavy s následnou identifikací parametrů. Navazující část práce popisuje způsob kompenzace nelinearity topného tělesa a poslední část práce popisuje návrh řídicích algoritmů a jejich implementaci do mikroprocesoru AVR ATmega32.
K logickému sledu bakalářské práce mám pár připomínek. Seznam zkratek bych umístil na začátek práce, aby případný čtenář věděl, že se tam něco takového nachází. V kapitole 3.5 je popsána linearizační funkce, která byla získána z dokumentace k přípravku. Na první pohled je zřejmé, že tato linearizační funkce nemůže pracovat správně. Dále se touto problematikou zabýváte až v kapitole 4.1, kde celý problém popisujete hlouběji, z čehož je případný čtenář dezorientovaný. V poslední řadě bych se vyhnul používání slov jako „justování, box či datalogger.”
V zadání bakalářské práce je uvedeno, aby se student seznámil s funkcí tepelného hmotnostního průtokoměru EMS51 a EMS60, avšak v práci se student zabývá EMS62, aniž by vysvětlil, jaký je mezi nimi rozdíl.
Práce celkově svědčí o bakalářských schopnostech studenta, navrhuji hodnocení B – 86.

final grade: B
final score: 86

Grade Points Max. points
A 18 20
B 42 50
B 17 20
A 9 10

Tip: a short reference to the final thesis is also: https://www.vut.cz/en/studies/final-thesis?zp_id=39502

Back to list