Course detail

Law I

FCH-BC_PRAVO1Acad. year: 2021/2022

Not applicable.

Learning outcomes of the course unit

Not applicable.

Prerequisites

Not applicable.

Co-requisites

Not applicable.

Recommended optional programme components

Not applicable.

Recommended or required reading

KNAP, V.: Teorie práva, 1. vydání. Praha. C.H.Beck 1995. ISBN 80-7179-028-1 (CS)
PRŮCHA, Petr. Základy správního práva. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2016. ISBN 978-80-210-8115-4 (CS)
FILIP, Jan, Jan SVATOŇ a Kateřina ŠIMÁČKOVÁ. Státověda: učební text pro bakalářské studium na Právnické fakultě Masarykovy univerzity. 3. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2015. 198 s. ISBN 978-80-210-7972-4 (CS)
FILIP, Jan: Ústavní právo: učební text pro bakalářské studium. 4., aktualizované a doplněné vydání. Brno : Masarykova univerzita, 2015. 167 stran. ISBN 978-80-210-7845-1 (CS)
KLIKOVÁ, Alena, Petr HAVLAN, Marek CHADIMA, Jana JURNÍKOVÁ, Stanislav KADEČKA, Petr PRŮCHA, Stanislav SEDLÁČEK, Soňa SKULOVÁ a Jiří VENCLÍČEK. Správní řád. 2. vyd. Praha: Wolters Kluwer ČR, a. s., 2016. 652 s. Meritum. ISBN 978-80-7478-943-4 (CS)
SKULOVÁ, Soňa, Petr HAVLAN, Alena KLIKOVÁ, Miloš MATULA, Petr MRKÝVKA, Lukáš POTĚŠIL, Petr PRŮCHA a Jan SVATOŇ. Základy správní vědy. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2014. 216 s. Učebnice -513. ISBN 978-80-210-7335-7 (CS)
DVOŘÁK, Jan a kol.: Občanské právo hmotné. Díl první. Obecná část. 2. aktualizované a doplněné vydání. Praha: Wolters Kluwer. 2016. ISBN 978-80-7552-187-3 (CS)

Planned learning activities and teaching methods

Not applicable.

Assesment methods and criteria linked to learning outcomes

Not applicable.

Language of instruction

Czech

Work placements

Not applicable.

Aims

Not applicable.

Classification of course in study plans

  • Programme BKCP_ECHBM Bachelor's, 1. year of study, summer semester, 5 credits, compulsory
  • Programme BPCP_ECHBM Bachelor's, 1. year of study, summer semester, 5 credits, compulsory

Type of course unit

 

Lecture

26 hours, optionally

Teacher / Lecturer