Product detail

Použití obalovaného osiva pro ozelenění písčitých půd v aridních oblastech

SALAŠ, P. LOŠÁK, M. PEKAŘ, M. VYMYSLICKÝ, T.

Product type

poloprovoz

Abstract

Poloprovozní ověření nové technologie ozelenění aridních půd. Poloprovoznı́ ověřenı́ probı́halo u soukromého zemědělce, se kterým byl průběh průběžně konzultován v polnı́ch podmı́nkách.

Keywords

osivo, půda, sucho, travní porost

Create date

30.11.2020

Location

Hodonín-Pánov

Documents