prof. Ing.

Rudolf Hela

CSc.

FCE – Professor

+420 54114 7508
hela.r@fce.vutbr.cz

Send BUT message

prof. Ing. Rudolf Hela, CSc.

Projects

 • 2021

  Studium vlivu míry provzdušnění betonu na jeho objemové změny a odolnost vůči mechanické abrazi, zahájení: 01.03.2021, ukončení: 28.02.2022
  Detail

  Posouzení odolnosti betonového kompozitu v chemicky agresivním prostředí za pomocí nedestruktivních metod, zahájení: 01.03.2021, ukončení: 28.02.2022
  Detail

 • 2020

  Studium možností stanovení odolnosti cementového kompozitu proti abrazi rychle proudící vody s pevnými částicemi, zahájení: 01.03.2020, ukončení: 28.02.2021
  Detail

  Vývoj vysoceodolných betonů pro prostředí XA vyrobených za použití úletových popílků, zahájení: 01.03.2020, ukončení: 28.02.2021
  Detail

  Komplexní technologie zpracování zbytků po těžbě rud pro stabilizaci vytěžených prostor a pro podkladní vrstvy liniových staveb , zahájení: 01.01.2020, ukončení: 31.12.2023
  Detail

 • 2019

  FV40343, Konstrukční systémy zpevněných ploch a komunikací na bázi silikátů pro ekologické hospodaření se srážkovou vodou, zahájení: 01.05.2019, ukončení: 30.04.2022
  Detail

  Optimalizace využitelnosti aktivních a pasivních příměsí pro výrobu vysokohodnotných betonových směsí s nízkým stupněm odlučivosti vody, zahájení: 01.03.2019, ukončení: 28.02.2020
  Detail

  Ověření využitelnosti nedestruktivní ultrazvukové metody pro predikci alkalicko-křemičité reakce, zahájení: 01.03.2019, ukončení: 28.02.2020
  Detail

  Návrh betonů pro „bílé vany“ s optimalizovaným dávkováním jemných složek a s ohledem na redukci objemových změn , zahájení: 01.03.2019, ukončení: 28.02.2020
  Detail

 • 2018

  Parametrizace odolností pro renovační metody CIPP, zahájení: 15.06.2018, ukončení: 14.06.2020
  Detail

  Problematika objemových změn vysokohodnotných betonů v závislosti na různých metodách jejich stanovení , zahájení: 01.03.2018, ukončení: 28.02.2019
  Detail

  Dopad SNCR na kvalitu vysokoteplotních popílků a jejich využití jako příměsi do cementových kompozitů, zahájení: 01.03.2018, ukončení: 28.02.2019
  Detail

  Možnosti využití betonového recyklátu pro opětovné použití ve stavebnictví, zahájení: 01.03.2018, ukončení: 28.02.2019
  Detail

  TH03020072, Vývoj vysokohodnotných betonů odolných vůči chemicky agresivním prostředím speciálních zemědělských staveb, zahájení: 01.01.2018, ukončení: 31.12.2020
  Detail

  FV30325, Aplikace laserových a radarových měření vozovek do diagnostiky cementobetonových krytů dálnic, uplatnění mikroskopických a chemických analýz betonů pro omezení degradačních procesů betonů snižujících dobu životnosti dálničních vozovek, zahájení: 01.01.2018, ukončení: 30.06.2021
  Detail

  GA18-25035S, Studium účinků proudících kapalin na opotřebení cementových kompozitů a následné modelování mechanické koroze, zahájení: 01.01.2018, ukončení: 31.01.2020
  Detail

 • 2017

  FV20019, Optimalizace granulometrie jemných částic v betonu pro získání vysokohodnotných betonů, zahájení: 01.07.2017, ukončení: 31.12.2020
  Detail

  FV20595, Ocelobetonová konstrukce přesných obráběcích strojů, zahájení: 01.07.2017, ukončení: 31.12.2020
  Detail

  Vliv technologií povrchových úprav na trvanlivost betonových dlažeb , zahájení: 01.03.2017, ukončení: 28.02.2018
  Detail

  Studium vlastností a možností využívání betonového recyklátu pro výrobu betonu, zahájení: 01.03.2017, ukončení: 28.02.2018
  Detail

  Optimalizace využitelnosti fluidních úletových popílků pro výrobu betonu, zahájení: 01.03.2017, ukončení: 28.02.2018
  Detail

 • 2016

  FV10680, Vývoj prefabrikovaných dílců z HWC a HPC pro speciální aplikace v přesném strojírenství a radiační ochraně, zahájení: 01.06.2016, ukončení: 31.12.2019
  Detail

  Studium využití úletového popílku z fluidního spalování pro výrobu kompozitů na cementové bázi, zahájení: 01.03.2016, ukončení: 28.02.2017
  Detail

  Studium technologie lehkých stavebních materiálů na cementové bázi, zejména pak pěnobetonů, zahájení: 01.03.2016, ukončení: 28.02.2017
  Detail

  Ověřování a analýza odolnosti cementových kompozitů při působení vysokých teplot, zahájení: 01.03.2016, ukončení: 28.02.2017
  Detail

 • 2015

  Využití vysokopopílkových betonů pro specifické oblasti stavebnictví, zahájení: 01.01.2015, ukončení: 31.12.2015
  Detail

  Studium možností dispergace uhlíkových nanotrubiček, jejich míchání a implementace do betonu, zahájení: 01.01.2015, ukončení: 31.12.2015
  Detail

  Studium charakteristických vlastností samozhutnitelných betonů, zahájení: 01.01.2015, ukončení: 31.12.2015
  Detail

 • 2014

  Možné kombinace aktivací elektrárenských popílků pro jejich použití do cementových kompozitů, zahájení: 01.01.2014, ukončení: 31.12.2014
  Detail

  Studium dispergace uhlíkových nanotrubic a jejich zakomponování do cementové malty, zahájení: 01.01.2014, ukončení: 31.12.2014
  Detail

 • 2013

  Vliv nanotechnologií na vlastnosti betonu, zahájení: 01.01.2013, ukončení: 31.12.2013
  Detail

 • 2012

  Vliv granulometrie a chemismu elektrárenského popílku na vlastnosti cementového tmele, zahájení: 01.01.2012, ukončení: 31.12.2012
  Detail

  Architektonický pohledový beton s extenzivní organickou složkou, zahájení: 01.01.2012, ukončení: 31.12.2012
  Detail

  FR-TI4/412, Vývoj koncepce energeticky efektivního a trvale udržitelného typu montovaných domů z lehkého betonu, zahájení: 01.01.2012, ukončení: 31.12.2014
  Detail

  TA02010680, Využití recyklovatelných odpadů pro výrobu prefabrikovaných stavebních dílců, zahájení: 01.01.2012, ukončení: 31.12.2014
  Detail

 • 2011

  Efektivnost vysokého podílu jemných příměsí v návrhu složení současných betonů v ČR, zahájení: 01.01.2011, ukončení: 31.12.2011
  Detail

  FR-TI3/757, Zvýšení potenciálu elektrárenských popílků jako alternativního pojiva pro výrobu ekologicky šetrných cementových kompozitů, zahájení: 01.01.2011, ukončení: 31.12.2013
  Detail

  TA01011030, Fotokatalytické betonové prefabrikáty na bázi TiO2 se samočistícími účinky, zahájení: 01.01.2011, ukončení: 31.12.2013
  Detail

  TA01010948, Zvýšení adheze polypropylenových výstužných vláken k betonu pomoci nízkoteplotního plazmatu, zahájení: 01.01.2011, ukončení: 31.12.2013
  Detail

 • 2010

  Vývoj vysokopevnostních betonů s rozptýlenou výztuží, zahájení: 01.01.2010, ukončení: 31.12.2010
  Detail

  Sakrální objekt z pohledového betonu, zahájení: 01.01.2010, ukončení: 31.12.2010
  Detail

  Problematika stanovení kalibračních vztahů pro výpočet pevnosti stříkaného betonu, zahájení: 01.01.2010, ukončení: 31.12.2010
  Detail

  Studium odolnosti ultra lehkých betonů vůči agresivním vlivům prostředí, zahájení: 01.01.2010, ukončení: 31.12.2010
  Detail

  FR-TI2/350, Green cement and environmental friendly concrete product: Vývoj a technologická podpora zavedení nových typů cementů s nižší ekologickou a ekonomickou náročností pro komplexní využití při výrobě ekologicky šetrných beotnů v ČR, zahájení: 01.01.2010, ukončení: 31.12.2013
  Detail

  FR-TI2/185, Vývoj speciálních prefabrikátů pro plynotěsné objekty a fermentory, zahájení: 01.01.2010, ukončení: 31.12.2013
  Detail

 • 2009

  FR-TI1/387, Vývoj vysokopevnotsních nosných kompozitních konstrukcí pro stavby na bázi epoxidových kompozitních profilů spřažených vysokopevnostním betonem, zahájení: 01.05.2009, ukončení: 30.06.2012
  Detail

  FR-TI1/253, Vývoj a výzkum komplexních systémů na silikátové bázi s využitím druhotných surovin pro zateplování a sanaci obvodových plášťů budov, zahájení: 01.04.2009, ukončení: 31.12.2012
  Detail

 • 2008

  FI-IM5/016, Vývoj lehkých vysokohodnotných betonů pro monolitické konstrukce a prefabrikované dílce, zahájení: 01.01.2008, ukončení: 31.12.2010
  Detail

 • 2007

  GA103/07/1662, Modelování procesu porušování degradované vrstvy stavebních materiálů při jejich úpravě před sanačním zásahem, zahájení: 01.01.2007, ukončení: 31.12.2009
  Detail

 • 2006

  FT-TA3/132, Vývoj vysokohodnotných betonů a betonů ultravysokých pevností, zahájení: 01.06.2006, ukončení: 31.12.2008
  Detail

 • 2005

  GA103/05/2687, Speciální kompozitní materiály extrémních užitných vlastností na bázi reaktivních práškových materiálů, zahájení: 02.01.2005, ukončení: 31.12.2007
  Detail

  Energy and Natural Resources Saving Heat Insulation Materials Made Using Local Raw Materials and Industrial By-products and Wastes, zahájení: 01.01.2005, ukončení: 31.12.2007
  Detail

  1F55F/015/120, Stanovení převodního vztahu pro parametry odolnosti stanovené zkouškami mrazuvzdornosti betonu a zkouškami odolnosti betonu vůči působení mrazu a CHRL podle metod uvedených v ČSN a EN, zahájení: 01.01.2005, ukončení: 31.12.2006
  Detail

 • 2004

  FI-IM/184, Vývoj samozhutnitelných betonů s využitím průmyslových odpadů a jejich využití pro monolitické stavby a prefabrikované dílce, zahájení: 04.08.2004, ukončení: 31.12.2006
  Detail

  Koncept pro navrhování složení samozhutnitelných betonů, zahájení: 24.03.2004, ukončení: 31.12.2004
  Detail

  GA103/04/0668, Vztah mikrostruktury a predikce dlouhodobých změn stability vysokohodnotných kompozitních materiálů definovaných vlastností, zahájení: 01.01.2004, ukončení: 31.12.2006
  Detail

 • 2002

  FF-P/104, Vysokopevnostní betony s využitím odpadních surovin, zahájení: 10.06.2002, ukončení: 31.12.2003
  Detail