Co je to spin-off firma?

Z nejrůznějších definic lze vybrat tu, která vymezuje spin-off (někdy také spin-out) firmu jako podnikatelský subjekt založený za účelem komercializace duševního vlastnictví vytvořeného na výzkumné organizaci. Provázání firmy a univerzity může být různě těsné. Škola přímo vkládá svoje duševní vlastnictví do nově vznikajícího podniku a získává v něm podíl, nebo vkládá duševní vlastnictví do podniku formou licence, nebo nový podnik založí zaměstnanci univerzity na svém osobním know-how a vazby na školu jsou pouze neformální (pro takové firmy se spíše používá označení start-up).

VUT definuje spin-off firmu ve svých vnitřních normách jako právnickou osobu zapsanou v obchodním rejstříku, se kterou uzavřelo smlouvu o užívání označení spin-off firma VUT (nebo podobné) a na jejímž podnikání se účastní formou nepeněžitého nebo peněžitého vkladu, formou smlouvy o převodu nebo licencí duševního vlastnictví.


Publikováno: 17.04.2012 12:21

Zkrácený odkaz: https://www.vut.cz/ctt/caste-dotazy/f90572/d66628